Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI JURIDIKO-LIGJVËNËS


Elena Koceva-Jakimovska - Ndihmësudhëheqëse e Sektorit Juridik Ligjvënës


SEKSIONI PËR PËRGATITJE TË TEKSTEVE TË LIGJEVE, AKTEVE TJERA DHE AMENDAMENTEVE QË I PROPOZOJNË DEPUTETËT

Nikolla Atanasovski - Udhëheqës i Seksionit për përgatitjen e teksteve të ligjeve, akteve të tjera dhe amendamenteve të propozuara nga deputetët

Dame Fidanoski  – Këshilltare për ndihmë profesionale për përgatitje të teksteve të ligjeve, akteve tjera dhe amendamenteve që i propozojnë deputetët

Semra Jusufi  – Referente e re për çështje administrative-teknike për përgatitje të teksteve të ligjeve, akteve tjera dhe amendamenteve që i propozojnë deputetët


SEKSIONI PËR LEKTORIM DHE BARAZIM TË LIGJEVE DHE AKTEVE TJERA PËR BOTIM DHE MATERIALEVE TJERA

Jasmina Aleshkoviq – Bashkëpunëtore e re për lektorim dhe krahasim të ligjeve dhe akteve tjera për botim dhe lektorim dhe krahasim të materialeve tjera.


SEKSIONI PËR PËRGATITJE DHE REALIZIM TË SEANCAVE TË KUVENDIT DHE PËR SHPALLJE TË LIGJEVE DHE AKTEVE TJERA NË “GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË”

Aleksandra Pullovska– Bashkëpunëtore e re për përgatitje dhe realizim të seancave të Kuvendit dhe për shpallje të ligjeve dhe akteve tjera në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” 

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.