СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI


E-posta: k-transpor@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • komunikacionin rrugor, hekurudhor, të lumenjve, të liqeneve, ajror, postar-telegrafik, telefonik dhe radio-komunikacionin. 
  teleferikët dhe ski-liftet, 
 • sistemet e telekomunikacioneve dhe sistemin e radiodifuzionit; 
 • ndërtimin e objekteve investuese në sferën e transportit dhe telekomunikimeve; 
 • planifikimin hapësinor dhe urbanistik; 
 • rregullimin e tokës ndërtimore; 
 • ekonomizimin banesor dhe komunal; 
 • mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, natyrës, ajrit, tokës dhe ujërave nga ndotja; 
 • sigurimin e kushteve për mjedis të shëndetshëm jetësor; 
 • pengimin e zhurmës së dëmshme; 
 • mbrojtjen nga rrezatimi jonizues dhe veprimet tjera të dëmshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe masat e veçanta të sigurisë gjatë përdorimit të energjisë nukleare dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me transportin, lidhjet, urbanizmin dhe ekologjinë.

                                       Kryetar: REXHAIL ISMAILI

                     Zëvendëskryetar: BEXHIHUDIN SHEHABI

                                      Anëtarë:  MARIA RASHKOVSKA
                                                        SLLAVE GOSHEV
                                                        KOSANA –NIKOLIQ-MAZNEVA
                                                        PAVLLE SAZDOV
                                                        LILJANA ZATUROSKA
                                                        JANI MAKRADULI
                                                        BORÇE STAVROV
                                                        BLLAGOJA STOJANOVSKI
                                                        REJHAN DURMISHI
                                                        GAZMEND ALIJI

                    Zëvendësanëtarë: BORISLLAV STOJMENOV
                                                       ANE LLASHKOSKA
                                                       RISTO MANÇEV 
                                                       PANÇE DAMESKI
                                                       TONI TRAJANOVSKI
                                                       LENÇE NIKOLLOVSKA
                                                       SAVE MARAÇKOV
                                                       TANJA TOMIQ
                                                       PANÇE ORCEV
                                                       MERAL UZEIRI-FERATI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.