СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE


E-posta: k-trud@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • marrëdhëniet e punës dhe mbrojtjen e punëtorëve në punë; 
 • të drejtën e grevës; 
 • punësimin dhe të drejtat në rast të papunësisë; 
 • mbrojtjen e gruas në punë dhe mbrojtjen e amësisë; 
 • rrogat dhe standardin jetësor; 
 • politikën sociale dhe sigurimin social të qytetarëve; 
 • sistemin, organizimin, zhvillimin dhe avancimin e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve; 
 • politikën populiste, martesën dhe familjen; 
 • sistemin e sigurimit pensional dhe invalidor; 
 • mbrojtjen luftarake-invalidore dhe mbrojtjen e invalidëve të luftës dhe personave të përndjekur dhe të burgosur për idetë e vetëqenësisë së popullit maqedonas dhe shtetësisë e tij dhe  
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me punën dhe politikën sociale.

                                Kryetare:  CVETANKA IVANOVA

               Zëvendëskryetare: BILJANA KAZANXHISKA

                                    Anëtarë:  SUZANA ANOVA
                                                      MILLE PAÇEMSKI
                                                      AMDI BAJRAM 
                                                      SVETLLANA KARAPETROVA 
                                                      BETI KUZMANOVSKA 
                                                      ELENA PAVLLOVA 
                                                      IRFAN DEARI
                                                      RADMILLA SHEKERINSKA 
                                                      SAMKA IBRAIMOSKI 
                                                      SONJA MIRAKOVSKA 
                                                      HAJRIJE MISIMI
                                                      ORHAN IBRAIMI

                   Zëvendësanëtarë:  MARIA RASHKOVSKA
                                                       VESNA PEMOVA 
                                                       ALEKSANDAR NIKOLLOSKI
                                                       VELLE GJORGJIEVSKI 
                                                       PANÇE DAMESKI
                                                       VASIL PISHEV                                                    
                                                       NEXHATI JAKUPI
                                                       VJOLLVA MEHMETI-NUREDINI
                                                       VESNA BENDEVSKA
                                                       MENDE DINEVSKI
                                                       STANKA ANASTASOVA
                                                       BEKIM FAZLIU

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.