СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE


E-posta: kem@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtare dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • shqyrtimin e propozimeve të ligjeve dhe dispozitave tjera që i miraton Kuvendi nga sfera e punës dhe politikës sociale, arsimimit dhe shëndetësisë, familjes dhe kujdesit për fëmijët, si dhe propozimeve tjera të ligjeve dhe dispozitave tjera nga aspekti i përfshirjes së konceptit të gjinisë në to; 
  • shqyrtimin e Propozim-planit nacional për aksion për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve; 
  • ndjekjen e miratimit dhe zbatimit të masave themelore dhe të veçanta për vendosjen e mundësive të barabarta të  femrave dhe meshkujve në të gjitha sferat e sektorit publik dhe privat përmes raporteve të dorëzuara nga Seksioni për avancimin e barabarësisë ndërmjet gjinive pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale;  
  • ndjekjen e sistemit të masave për largimin e trajtimit jo të barabartë të  femrave dhe meshkujve përmes raporteve të dorëzuara nga Seksioni për avancimin e barabarësisë ndërmjet gjinive pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale;  
  • inicion miratimin dhe ndryshimin e ligjeve dhe dispozitave tjera nga sfera e mundësive të  femrave dhe meshkujve;  
  • nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet organeve kompetente për çështje që kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta të femrave dhe meshkujve;  
  • informimin e rregullt të Kuvendit për të gjitha çështjet e lidhura me mundësitë e barabarta të  femrave dhe meshkujve;  
    bashkëpunimin me komisionet adekuate të vendeve tjera dhe 
  • shqyrton çështje tjera që kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta të femrave dhe meshkujve.  

                                    Kryetare: LILJANA POPOVSKA

                  Zëvendëskryetare: KOSANA NIKOLLIQ-MAZNEVA

                                      Anëtarë: NADA CIPUSHEVA 
                                                       DRAGAN NASTESKI
                                                       VESNA PEMOVA
                                                       ELENA PAVLLOVA
                                                       SVETLLANA MAZGALLOSKA-VUÇETIQ
                                                       GOLLUPÇO ANGELLOV
                                                       STANKA ANASTASOVA
                                                       DIVNA JOVKOVSKA-EFTIMOVSKA
                                                       VJOLLVA MEHMETI-NUREDINI
                                                       MERALL UZEIRI-FERATI

                    Zëvendësanëtarë: VASKO MICEVSKI
                                                       BETI KUZMANOVSKA
                                                       ANE LLASHKOSKA
                                                       LILJANA KUZMANOVSKA
                                                       CVETANKA IVANOVA
                                                       MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA
                                                       MITRE VELLJANOVSKI
                                                       VESNA BENDEVSKA
                                                       BEXHIHUDIN SHEHABI 
                                                       SADIJE ILJAZI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.