СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR KULTURË


E-posta: k-kultura@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • organizimin, zhvillimin dhe përparimin e kulturës; 
 • mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Republikën e Maqedonisë; 
 • pasurimin e krijimtarisë historike dhe artistike; 
 • afirmimin dhe mbrojtjen e vlerave të larta kulturore; 
 • afirmimin dhe mbrojtjen e autorit dhe të drejtës së autorit; 
 • donacionet dhe sponzorimet;  
 • veprimtaritë për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë kulturore të tundshme dhe të patundshme; 
 • veprimtarinë botuese dhe bibliotekën; 
 • shënimin përkujtimor dhe mbrojtjen e përmendoreve të kulturës; 
 • përdorimin dhe mbrojtjen e gjuhës maqedonase; 
 • informimin, veprimtaritë kulturore dhe veprimtaritë tjera për shkak të shprehjes së identitetit dhe veçantitë e bashkësive; 
 • përcaktimin e përvjetorëve të ngjarjeve dhe personaliteteve  me rëndësi të posaçme për zhvillimin shtetëror juridik të Republikës, afirmimin e trashëgimisë kulturore dhe historike dhe ruajtjen e vlerave të përgjithshme civilizuese; 
 • mënyrën dhe format e shënimit të personaliteteve dhe ngjarjeve  të rëndësishme;          
 • aktivitetet e këshillave të veçantë të formuar për shënime të veçanta  dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me kulturën dhe shënimin e përvjetorëve të personaliteteve dhe të ngjarjeve të rëndësishme.

                                     Kryetar: GORDAN GEORGIEV

                 Zëvendëskryetare: MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA

                                     Anëtarë: CENA MATEVSKA-DUZA
                                                       HARALLAMPIE SHOKAROVSKI
                                                       ANE LLASHKOSKA
                                                       AVDIJA PEPIQ 
                                                       DIME MAXHOVSKI 
                                                       SVETLLANA MAZGALLOSKA- VUÇETIQ
                                                       MITRE VELLJANOVSKI
                                                       DIVNA JOVKOVSKA-EFTIMOVSKA
                                                       BEXHIHUDIN SHEHABI 
                                                       BEKIM QOKU

                   Zëvendësanëtarë:  LILJANA ZATUROSKA
                                                       SVETLLANA KARAPETROVA
                                                       JORDAN PAÇKOV
                                                       MIHAILLO XHOLLONGA 
                                                       SUZANA ANOVA 
                                                       HAJRULLA MISINI
                                                       STANKA ANASTASOVA
                                                       ERDOGAN SARAÇ
                                                       BILJANA KAZANXHISKA 
                                                       SADIJE ILJAZI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.