СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE 

E-posta:  k-pii@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendësit e tyre. 

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me: 

 • parashtrimin e propozimeve për zgjedhje dhe emërim, përkatësisht shkarkim të funksionarëve të cilët i zgjedh, përkatësisht i emëron Kuvendi, nëse me ligj, Rregullore ose akt tjetër të Kuvendit është përcaktuar që propozim të këtillë të parashtrojë Komisioni; 
 • parashtrimin e propozimeve për zgjedhje dhe emërim, përkatësisht shkarkim të funksionarëve të cilët i zgjedh, përkatësisht i emëron Kuvendi, nëse me Kushtetutë, ligj, Rregullore ose akt tjetër të Kuvendit nuk është përcaktuar që propozim të këtillë të parashtrojë organi tjetër; 
 • propozimin e përbërjes së trupave punues të përhershëm dhe të përkohshëm të Kuvendit; 
 • propozimin e përbërjes së delegacioneve të përhershme të Kuvendit në kuvendet parlamentare ndërkombëtare dhe të grupeve të deputetëve të Kuvendit për bashkëpunim me parlamentet tjera; 
 • propozimin e anëtarëve të organeve të administratës dhe trupave tjerë në ndërmarrjet publike, organizatat dhe institucionet të cilat i zgjedh, përkatësisht emëron Kuvendi nëse me Kushtetutë, ligj ose akt tjetër nuk është përcaktuar që propozim të këtillë të parashtrojë organi tjetër; 
 • propozimin e anëtarëve të këshillit redaktues të shtypit të Kuvendit; 
 • propozimin e emërimit dhe shkarkimit të përfaqësuesve të Republikës në organet e administratës dhe anëtarëve të komisioneve të konkursit për zgjedhje të organeve individuale udhëheqëse të punës të cilët janë në kompetencë të Kuvendit; 
 • propozimin e përbërjes së këshillave dhe trupave tjerë të Kuvendit për organizimin dhe realizimin e kremtimeve të ngjarjeve të veçanta historike me rëndësi për Republikën dhe të ngjarjeve tjera shënimi i të cilave është i nevojshëm, si dhe për ndarjen e shpërblimeve republikane; 
 • dhënien e mendimit lidhur me propozimet për zgjedhje, përkatësisht emërim të bartësve të funksioneve publike të cilët i zgjedh, përkatësisht i emëron Kuvendi, e të cilët janë të propozuar nga organet tjera;  
 • shqyrtimin e propozimeve të dispozitave për rrogat dhe për të ardhurat tjera të deputetëve dhe funksionarëve të cilët i zgjedh ose emëron Kuvendi, si dhe të deputetëve dhe funksionarëve të cilëve u ka pushuar funksioni dhe në kornizat e autorizimeve ligjore miraton dispozita më të përafërta për ekzekutimin e tyre; 
 • miratimin e akteve për të cilët është i autorizuar Kuvendi; 
 • miratimin e aktvendimeve individuale për rrogat dhe për të ardhurat e tjera të deputetëve dhe funksionarëve të cilët i zgjedh ose emëron Kuvendi; 
 • miratimin e aktit për refuzimin e 5% të rrogës për çdo ditë mungese deputetit i cili më së paku tre herë ka munguar në seancën e Kuvendit, përkatësisht nga mbledhja e trupit punues, e për këtë nuk e ka informuar Kryetarin e Kuvendit, përkatësisht të trupit punues;  
 • përcaktimin e lartësisë së kompensimit të shpenzimeve për pjesëmarrje në punën e trupave punues nga radha e institucioneve dhe asociacioneve shkencore dhe profesionale; 
 • përcaktimin në pajtim me dispozitat, të lartësisë së mëditjeve, të shpenzimeve për jetë të ndarë, të kompensimit për pushim vjetor, të të shpërngulurve dhe shpenzimeve tjera;  
 • vendosjen për ankesat kundër aktvendimeve të sekretarit gjeneral të Kuvendit, nëse me ligj ose akt tjetër nuk është përcaktuar ndryshe; 
 • dhënien e përmirësimeve të akteve që i miraton dhe i shpall Komisioni në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe  
  çështje të tjera që kanë të bëjnë me zgjedhjet dhe emërimet.   

                                                                       Kryetar:  ILIJA DIMOVSKI
                                                  

                                                   Zëvendëskryetare:  BLLAGORODNA DULLIQ

                                                                      Anëtarë:  SILLVANA BONEVA
                                                                                         SVETLLANA JAKIMOVSKA
                                                                                         LILJANA ZATUROSKA
                                                                                         ALLEKSANDAR SPASENOVSKI 
                                                                                         MALLISHA STANKOVIQ
                                                                                         BLLAGOJA STOJANOVSKI
                                                                                         MENDE DINEVSKI
                                                                                         GORAN MISOVSKI
                                                                                         MEVMED XHEMAJLLOSKI
                                                                                         XHEVAT ADEMI
                                                                                         ERMIRA MEHMETI
                                                                                         IMER ALIU

                                                  Zëvendësanëtarët:   SLLAVE GOSHEV
                                                                                         SVETLLANA KARAPETROVA
                                                                                         DRAGAN CUKLLEV
                                                                                         TRAJÇO DIMKOV
                                                                                         HARALLAMPIE SHOKAROVSKI
                                                                                         MARJANÇO NIKOLLOV
                                                                                         GORAN SUGARESKI
                                                                                         SAFET BISHEVAC
                                                                                         SONJA MIRAKOVSKA
                                                                                         HAJRULLA MISINI   
                                                                                         NEXHAT JAKUPI     
                                                                                         BEKIM FAZLIU  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.