СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE


E-posta: kep@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me: 

  • ndjekjen e zbatimit të Strategjisë nacionale për eurointegrim të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe rregullisht e informon kuvendin për zbatimin e saj; 
  • ndjekjen e përmbushjes së obligimeve që dalin nga marrëveshjet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian dhe realizimin e programeve dhe akteve tjera të institucioneve të Bashkimit Evropian, duke i përfshirë edhe programet për ndihmë financiare; 
  • ndjekjen dhe nxitjen e procesit të harmonizimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, si dhe propozon  masa për progresin e procedurave për harmonizim, jep mendime dhe propozime për aktivitetet e trupave tjerë punues të Kuvendit dhe e drejton vëmendjen e tyre në çështje të lidhura me pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në  Bashkimin Evropian;   
  • ndjekjen e aktiviteteve të Qeverisë dhe organeve të administratës shtetërore në lidhje me pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në lidhje me të jep mendime dhe rekomandime; 
  • analizimin e pasojave nga aderimi i Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe përgatit raporte në lidhje me të njëjtat; 
  • informimin e rregullt të Kuvendit për të gjitha çështjet e lidhura me integrimin evropian, posaçërisht edhe përmes grumbullimit të informatave, literaturës dhe dokumenteve tjera të lidhura me Bashkimin Evropian; 
  • propozimin dhe realizimin e aktiviteteve të drejtuara drejtë informimit të opinionit për proceset e integrimit evropian; 
  • bashkëpunimin me komisionet adekuate të vendeve tjera dhe  
    shqyrton çështje të tjera në lidhje integrimin evropian dhe pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian.

                                       Kryetar: HAJRULLA MISINI

                     Zëvendëskryetar: NEXHATI JAKUPI

                                      Anëtarë:  SILVANA BONEVA
                                                        ANTONIO MILLOSHOSKI
                                                        PAVLLE TRAJANOV
                                                        KOSANA NIKOLLIQ-MAZNEVA
                                                        VLLADANKA AVIROVIQ
                                                        MILLE PAÇEMSKI
                                                        GORDAN GEORGIEV
                                                        MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA
                                                        JANI MAKRADULI
                                                        IVON VELLIÇKOVSKI 
                                                        DËSHIRA IMERI
                                                        BEKIM QOKU

                    Zëvendësanëtarë:  MILLORAD DODEVSKI
                                                        GJORGJI KOXHABASHIEV 
                                                        HRISTINA RUNÇEVA
                                                        LILJANA POPOVSKA
                                                        RISTO MANÇEV
                                                        MIHAILLO XHOLLONGA
                                                        SAFET BISHEVAC
                                                        CVETANKA IVANOVA
                                                        GORAN MINÇEV
                                                        STANKA ANASTASOVA 
                                                        NEDIM RAMIZI
                                                        MERALL UZEIRI-FERATI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.