СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMI TË UJËRAVE


E-posta: kzemjod@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • tokën bujqësore, kullotat dhe pasuritë tjera natyrore dhe fuqitë natyrore; 
  • arondacionin, komasacionin dhe melioracionin; 
  • blegtorinë, bujqësinë, pemëtarinë dhe vreshtarinë; 
  • gjuetinë dhe peshkatarinë;
  • botën bimore dhe shtazore; 
  • shëndetësinë veterinere dhe mbrojtjen e bimëve; 
  • matjen dhe kadastrën e tokës; 
  • përdorimin dhe shfrytëzimin e ujërave dhe lejimin e regjimit të ujërave; 
  • sistemet hidromeliorative dhe çështjet hidrometereoligjike dhe 
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me bujqësinë, pylltarinë dhe ekonominë e ujërave.

                                   Kryetare: LENÇE NIKOLLOVSKA

                    Zëvendëskryetar: PANÇE ORCEV

                                     Anëtarë:  ROMEO TRENOV  
                                                       PANÇE DAMESKI
                                                       MALLISHA STANKOVIQ
                                                       VASKO PASHOVSKI
                                                       DRAGAN CUKLLEV
                                                       BORÇE STAVROV
                                                       SAVE MARAÇKOV
                                                       GORAN SUGARESKI
                                                       REXHAIL ISMAILI
                                                       ORHAN IBRAIMI

                   Zëvendësanëtarë:  SLLAVE GOSHEV 
                                                       DRAGAN NASTESKI 
                                                       BETI KUZMANOVSKA
                                                       TRAJÇO DIMKOV 
                                                       ELENA PAVLOVA
                                                       RAFET MUMINOVIQ
                                                       MILLE ANDONOV 
                                                       NIKOLLÇE ACEVSKI  
                                                       DRAGISHA MILETIQ 
                                                       BEKIM QOKU

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.