СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT


E-posta: kobranau@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • sistemin dhe organizimin e edukimit dhe arsimimit parashkollor, arsimimin fillor, të mesëm dhe të lartë; 
 • të drejtën e mësimit në gjuhët e bashkësive në sferën e edukimit dhe arsimimit; 
 • sistemin dhe organizimin e veprimtarisë hulumtuese-shkencore; 
 • krijimin, zbatimin dhe vlerësimin e shpikjeve, patentave dhe aktiviteteve tjera inventive që dalin nga krijimtaria shkencore,
 • artistike ose lloji tjetër i krijimtarisë intelektuale; 
 • informatikën, zhvillimin shkencor dhe teknologjik dhe kulturën teknike; 
 • organizimin, zhvillimin dhe funksionimin e sistemit informativ në Republikë; 
 • arsimimin e të rinjve, standardin shkollor dhe studentor; 
 • nxitjen e krijimtarisë intelektuale, kulturore dhe shkencore të të rinjve; 
 • edukimin për mbrojtjen preventive të të rinjve nga sëmundjet e varësisë dhe nga SIDA; 
 • zhvillimin dhe avancimin e kulturës fizike; 
 • zhvillimin e sportit kulmor dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me arsimimin, shkencën, të rinjtë dhe sportin.

                                     Kryetar: ALEKSANDAR SPASENOVSKI

                   Zëvendëskryetar: SVETLLANA KARAPETROVA

                                     Anëtarë:  NADA CIPUSHEVA 
                                                       DIMITAR STEVANANXHIJA 
                                                       DRAGAN NASTESKI
                                                       DIME MAXHOVSKI 
                                                       HRISTINA RUNÇEVA
                                                       ANA PAVLLOVSKA–DANEVA
                                                       FIJAT CANOSKI
                                                       MITRE VELLJANOVSKI
                                                       DRAGISHA MILETIQ
                                                       DËSHIRA IMERI 
                                                       SADIJE ILJAZI
                                                       FLAMURE DEMIRI-KRECI

                  Zëvendësanëtarë:  AVDIJA PEPIQ
                                                      SLLAVE GOSHEV
                                                      VLLADIMIR GJORÇEV
                                                      TRAJÇO DIMKOV 
                                                      CENA MATEVSKA-DUZA 
                                                      BILJANA KAZANXHISKA
                                                      MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA
                                                      DIVNA JOVKOVSKA-EFTIMOVSKA
                                                      NIKOLLÇE ACEVSKI
                                                      VJOLLVA MEHMETI-NUREDINI
                                                      XHEVAT ADEMI 
                                                      BEKIM QOKU

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.