СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI JURIDIKO-LIGJVËNËS


E-posta: zpk@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • harmonizimin e ligjeve dhe akteve tjera me kushtetutën dhe sistemin juridik, si dhe përpunimin e tyre juridiko-teknik; 
  • kërkesat për dhënien e interpretimit autentik dhe përgatitjen e propozimeve të interpretimit autentik të ligjeve; 
  • përcaktimin e tekstit të spastruar të ligjeve dhe akteve tjera nëse me ligj, përkatësisht me akt tjetër është i autorizuar; 
  • dhënien e korrigjimeve të gabimeve në tekstin e shpallur të ligjit ose aktit tjetër, në bazë të tekstit burimor të ligjit të miratuar ose aktit tjetër të Kuvendit dhe korrigjimeve të gabimeve të teksteve të ligjeve dhe të akteve tjera dhe 
  • çështje të tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë ligjvënëse dhe ndërtimin e sistemit juridik në Republikë.

                                     Kryetare: BLLAGORODNA DULLIQ

                     Zëvendëskryetar: MALLISHA STANKOVIQ

                                     Anëtarë:  SVETLLANA JAKIMOVSKA
                                                       DIMITAR STEVANANXHIA
                                                       NADICA TANÇEVA – TULIEVA 
                                                       MARIA RASHKOVSKA
                                                       DARKO DIMITRIESKI
                                                       GORAN SUGARESKI
                                                       CVETANKA IVANOVA
                                                       OLIVER SPASOVSKI
                                                       SONJA MIRAKOVSKA 
                                                       NEDIM RAMIZI
                                                       SUZANA SALIU
                                                       BEKIM FAZLIU

                   Zëvendësanëtarë:  SILVANA BONEVA 
                                                       ILIJA DIMOVSKI 
                                                       VESNA PEMOVA 
                                                       TRAJÇO DIMKOV
                                                       GJORGJI KOXHABASHIEV
                                                       ANA PAVLLOVSKA – DANEVA
                                                       BLLAGOJA STOJANOVSKI
                                                       MILLE ANDONOV
                                                       MITRE VELLJANOVSKI
                                                       ERMIRA MEHMETI 
                                                       BEXHIHUDIN SHEHABI
                                                       IMER ALIU

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.