СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI I PËRHERSHËM ANKETUES PËR MROTJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË QYTETARIT


E-posta: panketnak@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, tetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • çështjet parimore, propozimet dhe mendimet në lidhje me realizimin e dispozitave të Kushtetutës, ligjit dhe dispozitave dhe akteve
  • tjera me rëndësi për realizimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit; 
  • potencimin e nevojës së miratimit të ligjeve dhe dispozitave dhe akteve tjera për shkak të mbrojtjes më të plotë të lirive dhe të drejtave të qytetarit;  
  • përcjelljen, shqyrtimin dhe analizimin e realizimeve të akteve të ratifikuara ndërkombëtare që e rregullojnë mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit; 
  • shqyrtimin e shkresave të qytetarëve dhe marrjen e qëndrimeve për të njëjtat; 
  • bashkëpunimin me organizatat shkencore dhe profesionale nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve; 
  • bashkëpunimin me trupa adekuat të huaj dhe ndërkombëtar nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarit dhe 
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit.

Komisioni nuk mund të kryej funksione hulumtuese ose funksione tjera gjyqësore.

Konstatimet e Komisionit janë bazë për ngritjen e procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë së bartësve të funksioneve publike.

                                        Kryetar: BEKIM FAZLIU

                     Zëvendëskryetar:  SADIJE ILJAZI

                                      Anëtarë:  ILIJA DIMOVSKI  
                                                        LILJANA KUZMANOVSKA
                                                        AMDI BAJRAM 
                                                        TONI TRAJANOVSKI
                                                        VESNA BENDEVSKA
                                                        GORDAN GEORGIEV
                                                        IVON VELLIPÇKOVSKI
                                                        SUZANA SALIU

                     Zëvendësanëtarë: SUZANA ANOVA
                                                        ELENA PAVLLOVA
                                                        VASKO MICEVSKI
                                                        JORDAN PAÇKOV
                                                        SAFET BISHEVAC
                                                        ANA PAVLLOVSKA-DANEVA
                                                        NATASHA SAVOVA-SALLKOVSKA
                                                        HAJRULLA MISINI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.