Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

E-posta: k-transpor@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë  anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me: 

 •  komunikacionin rrugor, hekurudhor, t; lumenjve, liqenor, ajror, radio-komunikimin postë-telegraf, telefonik dhe radio-komunikimit;
 • teleferikët dhe ski-ashensorët; 
 •  sistemet e telekomunikimeve dhe sistemin e radiodifuzionit; 
 •  ndërtimin e objekteve investuese në sferën e transportit dhe të telekomunikimeve;
 • planifikimin hapësinor dhe urbanistik;
 • rregullimin e tokës ndërtimore;
 •  ekonomizimin banesor dhe komunal;
 • mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, të natyrës, ajrit, tokës dhe ujërave nga ndotja;
 •  sigurimin e kushteve për mjedis të shëndoshë jetësor;
 •  pengimin e zhurmës së dëmshme;
 • mbrojtjen nga rrezatimi i jonizuar, dhe veprimet tjera të dëmshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe masat e veçanta të sigurisë gjatë shfrytëzimit të energjive nukleare, dhe
 •  çështje të tjera që i përkasin transportit, lidhjeve, urbanizmit dhe ekologjisë.   


                                                    Kryetar:  TITO PETKOVSKI 

                                Zëvendës-kryetar:  ANDREJ PETROV 

                                                  Anëtarë:  TOME DANEVSKI   
                                                                     ILIJA KITANOSKI
                                                                     BORISLLAV STOJMENOV 
                                                                     JOVAN LLAZAREV 
                                                                     KOSANA NIKOLIQ MAZNEVA  
                                                                     KATERINA DIMESKA   
                                                                     TAHIR HANI    
                                                                     HISEN XHEMAILI  
                                                                     TOME ÇINGOVSKI  
                                                                     SULEJMAN RUSHITI  

                                Zëvendës-anëtarë:  CVETKO GROZDANOV  
                                                                      AMDI BAJRAM
                                                                      GORAN GJUROVSKI 
                                                                      SONJA GJELOVA STOJANOVA  
                                                                      NIKOLLA KOTEVSKI    
                                                                      CENA MATEVSKA
                                                                      HAJRULLA MISINI  
                                                                      FAZLI VELIU    
                                                                      MILE ANDONOV
                                                                      SADIJE ILJAZI

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.