Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

E-posta: k-pii@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

 • paraqitjen e propozimeve për zgjedhjen dhe emërimin, përkatësisht shkarkimin e funksionarëve që i ka zgjedhur, përkatësisht emëruar Kuvendi, nëse me ligj, Rregullore ose akt tjetër të Kuvendit është përcaktuar që një propozim të tillë paraqesë komisioni;
 •  paraqitjen e propozimeve për zgjedhjen dhe emërimin, gjegjësisht shkarkimin e funksionarëve që i ka zgjedhur, përkatësisht emëruar Kuvendi, nëse me Kushtetutë, Rregullore ose akt tjetër të Kuvendit nuk është përcaktuar që një propozim të tillë të paraqesë organ tjetër;
 •  propozimin e përbërjes së trupave punues të përhershëm dhe të kohë pas kohe të Kuvendit;
 •  propozimin e delegacioneve të përhershme të Kuvendit në kuvendet parlamentare ndërkombëtare dhe të grupeve parlamentare të Kuvendit për bashkëpunim me parlamente tjera;
 •  propozimin e anëtarëve të organeve drejtuese dhe trupave të tjerë në ndërmarrjet publike, organizatat dhe institucionet që i zgjedh, përkatësisht emëron Kuvendi nëse më Kushtetutë, ligj ose akt tjetër nuk është përcaktuar që një propozim të tillë paraqesë organ tjetër;
 • propozimin e anëtarëve të këshillit redaktues të gazetës së Kuvendit;
 •  propozimin e emërimit dhe shkarkimit të përfaqësuesve të Republikës në organet drejtuese dhe anëtarëve të komisioneve të konkursit për zgjedhjen e organeve udhëheqëse individuale që janë në kompetencën e Kuvendit;
 • propozimin e përbërjes së këshillave dhe trupave tjerë të Kuvendit për organizimin dhe zbatimin e kremtimeve të ngjarjeve të veçanta historike me rëndësi për Republikën dhe ngjarjeve të tjera shënimi i të cilave nevojitet, si dhe për ndarjen e shpërblimeve republikane;
 •  dhënien e mendimeve për propozimet për zgjedhjen, përkatësisht emërimin e bartësve të funksioneve publike që i zgjedh, përkatësisht i emëron Kuvendi, e që janë propozuar nga organet tjera;
 • shqyrtimin e propozimeve të dispozitave për pagat dhe për të ardhurat tjera të deputetëve dhe të funksionarëve që i ka zgjedhur ose emëruar Kuvendi, si dhe të deputetëve dhe funksionarëve të cilëve u ka pushuar funksioni dhe në kornizat e autorizimeve ligjore miraton dispozita më të afërta për zbatimin e tyre;  
 •  miratimin e akteve për të cilat është  autorizuar nga Kuvendi;
 • marrjen e aktvendimeve të veçanta për pagat dhe për të ardhurat tjera  të deputetëve dhe funksionarëve që i ka zgjedhur ose emëruar Kuvendi;
 • miratimin e aktit për refuzimin e 5% nga paga për çdo ditë mungese të deputetit cili së paku tri herë ka munguar nga seanca e Kuvendit, përkatësisht trupit punues;
 • përcaktimin e nivelit të kompensimit të shpenzimeve për pjesëmarrje në punën e trupave punues nga radhët e institucioneve profesionale dhe shkencore dhe asociacioneve;
 •  përcaktimin në pajtim me dispozitat, nivelin e mëditjeve, të shpenzimeve për jetë të ndarë, të kompensimit për pushimin vjetor, të shpërnguljes dhe të shpenzimeve të tjera;
 • vendosjes për ankesat kundër aktvendimeve të sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit, nëse me ligj ose me akt tjetër nuk është përcaktuar ndryshe;
 • dhënien e korrigjimeve të akteve që i miraton dhe i shpall komisioni në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, dhe
 • çështje të tjera që u përkasin zgjedhjeve dhe emërimeve.

                                      

                                                         Kryetar: ILIJA DIMOVSKI


                                     Zëvendës-kryetar: BLAGORODNA DULIQ
   
                                                        Anëtarë: ILIJA KITANOSKI
                                                                         LUBISAV IVANOV XINGO
                                                                         SILVANA BONEVA
                                                                         KOSANA NIKOLIQ MAZNEVA
                                                                         ANITA KIPARIZOVSKA KËRSTESKA
                                                                         ZORAN PETRESKI
                                                                         GORAN MINÇEV
                                                                         NIKOLLA QURKÇIEV
                                                                         ROZA TOPUZOVA KAREVSKA
                                                                         RAFIZ ALITI
                                                                         XHEVAT ADEMI
                                                                         BESIM DOGANI

                                   Zëvendës-anëtarë:  PETAR POP ARSOV
                                                                         ALEKSANDAR NIKOLLOSKI
                                                                         NADICA TANÇEVA TULIEVA
                                                                         DARKO DIMITRIESKI
                                                                         NADA STANÇEVSKA
                                                                         SVETLLANA JAKIMOVSKA
                                                                         GORAN MISOVSKI
                                                                         MARJANÇO NIKOLLOV
                                                                         MARINELLA TUSHEVA
                                                                         ERMIRA MEHMETI
                                                                         SAFET NEZIRI
                                                                         FLORA KADRIU

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.