Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ


Раководител на Сектор за технички работи

Билјана Ивановска

Помошник-раководител на Сектор за технички работи


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за инвестиционо и тековно одржување и општи работи

Љупчо Мирчевски

Советник - Архитект  

Советник за инвестиционо и тековно одржување

Советник за одржување на културното наследство 

Соработник за тековно и инвестиционо одржување на објектот

Помлад соработник за ПП заштита и спасување 

Помлад соработник за тековно и инвестиционо одржување 

Соња Ѓорѓиевска

Мунира Куч

Самостоен референт за тековно и инвестиционо одржување на објектот

Тони Неделкоски

Милош Калезиќ 

ВКВ Работник за одржување на објекти

Горан Ангеловски

Борче Митовски

Љупчо Чакалиќ

Али Азем

Работник на централа телефонист

Маргарита Георгиевска

Наташа Милошевска

Работник за извршување на помошни работи

Невенка Новаковиќ

Розе Саботкоска

Славица Николовска

Елизабета Костадиновска

Тони Салихи

Адлан Мухарем

Бертин Бекир


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМНОЖУВАЊЕ И КОМПЛЕТИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ ТЕХНИЧКИ РАБОТИ-ПЕЧАТНИЦА

Раководител на Одделение за умножување и комлетирање на материјали и други технички работи – Печатница

Помлад соработник за административна поддршка за умножување и комплетирање на материјали и други работи - Печатница 

Самостоен референт за технолошки процес

Сузана Николовска

Драган Змејкоски

Виш референт за нарачка, монтажа, умножување и комплетирање на материјали

Софија Димитриевска 

Лилјана Костадиновска                                         

Мери Кирковска

Умножувач (копирант)

Благица Ламбевска

Гордица Петровска 

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.