Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI - KABINETI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

 

Ilir Selmani - Кëshilltar shtetëror për Çështje Ekonomike - Shef i Kabinetit të Kryetarit të Kuvendit
il.selmani@sobranie.mk
kati I, dhoma nr. 111
telefoni: 02/3 104-404 lokali 224

Bojana Pankovska 

Vjollca Bajrami - Ndihmësudhëheqëse e Sektorit - Kabineti i Kryetarit të Kuvendit
v.bajrami@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 104
telefoni: 3 11 24 05, lokali 270


SEKSIONI PËR AKTIVITETE RRJEDHËSE TË KRYETARIT TË KUVENDIT


Svetllana Naumovska - 
Bashkëpunëtor për aktivitete rrjedhëse
s.angelovska@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 236

Gorana Pop Georgieva
- Bashkëpunëtore e re për aktivitete rrjedhëse
G.Popgeorgieva@sobranie.mk
Kati i I-rë, zyra nr. 106
telefoni: 3 11 22 55, lokali 149


SEKSIONI PËR SEANCA, MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN DHE BASHKËPUNIM ME ORGANE TË TJERA SHTETËRORE

Xhellibe Presheva
- Nëpunëse i kabinetit për bashkëpunim parlamentar ndërkombëtar dhe bashkëpunim me organizata ndërkombëtare

Nada Dimitrievska - Bashkëpunëtore e re për bashkëpunim me organe tjera shtetërore
Kati i I-rë, dhoma nr. 107
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 108

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE ANALITIKE-PROFESIONALE

Emel Fejzulla - Nëpunës kabineti për punë profesionale-analitike
e.baftijar@sobranie.mk 
Kati i I-rë, zyra nr. 102
telefoni: 3 11 24 05, lokali 353

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.