Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR TRUPAT PUNUES


Maja Ermilova-Levkova  – Udhëheqëse e Sektorit për trupat punues të Kuvendit
Kati i II-të, nr.  251
telefon direkt:  3 227 010, lokali: 117

Çedomir Damjanovski - Ndihmësudhëheqës i Sektorit për trupat punues të Kuvendit

SEKSIONI PËR KOORDINIM DHE MONITORIM TË SENACAVE TË KUVENDIT DHE TRUPAVE PUNUES AMË

Violeta Umllenska – Këshilltare për koordimin dhe monitorim të seancave dhe trupave punues amë 

Filip Filipovski – Bashkëpunëtor i lartë për koordinim dhe ndjekje të seancave të Kuvendit dhe trupave punues amë

Arlinda Zeqiri - Bashkëpunëtore për koordinim dhe ndjekje të seancave të Kuvendit dhe trupave punues amë

Izden Sallai-Arslani - Bashkëpunëtore e re për koordinim dhe ndjekje të seancave të Kuvendit dhe trupave punues amë


SEKSIONI PËR MBLEDHJET E KOMISIONIT JURIDIKO-LIGJVËNËS

Sanja Bogatinovska – Udhëheqëse e Seksionit për mbleghjet e Komisionit Juridiko-Ligjvënës 

Alije Ademi – Këshilltare e Komisionit Juridiko-Ligjvënës 

Daut Isein – Këshilltar i Komisionit Juridiko-Ligjvënës 

Marija Çatmova – Bashkëpunëtore  për çështje analitike dhe normative juridike të Komisionit Juridiko-Ligjvënës

Zoran Goriçev – Bashkëpunëtor për çështje analitike dhe normative juridike të Komisionit Juridiko-Ligjvënës

Ilçe Musharevski - Bashkëpunëtor i ri për punë analitike dhe normative-juridike të Komisionit Juridik-Ligjvënës

Mujeser Abazi  – Referente e re për mbështetje për përgatitje dhe realizim të mbledhjeve të Komisionit Juridiko-Ligjvënës


SEKSIONI PËR TRUPAT PUNUES AMË NË SFERËN E FINANCIMIT DHE BUXHETIT DHE ÇËSHTJEVE EKONOMIKE
 

Olivera Trengovska – Këshilltare e Komisionit për Financim dhe Buxhet

Dragan Pulevski  – Këshilltar i Komisionit për Çështjeve Ekonomike 

Meral Osmani – Këshilltare

Iskra Trajçevska - Bashkëpunëtore e re për punë analitike dhe normative-juridike të trupave punues amë nga sfera e financimit dhe buxhetit dhe çështjeve ekonomike


SEKSIONI PËR PËRGATITJE, PLANIFIKIM, KONVOKIM DHE REALIZIM TË MBLEDHJEVE TË TRUPAVE PUNUES AMË NGA SFERA E MBROJTJES DHE SIGURISË, MBIKËQYRJES MBI DREJTORINË PËR SIGURI DHE KUNDËRZBULIM DHE AGJENCINË PËR ZBULIM DHE PËR MBIKËQYRJE TË ZBATIMIT TË MASAVE PËR PËRCJELLJEN E KOMUNIKIMEVE

SlLobodan Kuzmanovski  – Udhëheqës i Seksionit për trupat punues amë nga sfera e mbrojtjes dhe sigurisë , mbikëqyrjes mbi Drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencinë për zbulim dhe për mbikëqyrje të zbatimit të masave dhe përcjellje të komunikimeve

Petar Mitkovski - Këshilltar i Komisioni për mbrojtje dhe siguri

Anita Mladenovska-Ristovska - Këshilltare

Elena Danovska – Bashkëpunëtore për përgatitjen e mbledhjeve të trupave punues amë nga sfera e mbrojtjes dhe sigurisë, mbikëqyrjes mbi Drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencinë për zbulim dhe për mbikëqyrje të zbatimit të masave dhe përcjellje të komunikimeve


SEKSIONI PËR TRUPAT PUNUES AMË NGA SFERA E SISTEMIT POLITIK DHE MARRËDHËNIEVE NDËRMJET BASHKËSIVE, ÇËSHTJEVE TË RREGULLORES, MANDATIT DHE IMUNITETIT, ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE, MBROJTJES SË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË QYTETARIT, MUNDËSIVE TË BARABARTA TË BURRAVE DHE  GRAVE  DHE VETADMINTRATËS LOKALE

Monika Stojanovska-Zdravkovska - Udhëheqëse e Seksionit për trupat punues amë nga sfera e sistemit politik dhe marrëdhënieve ndërmnet bashkësive, çështjeve të rregullores, mandatit dhe imunitetit, zgjedhjeve dhe emërimeve, mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve, mundësive të barabarta të femrave dhe meshkujve dhe vetëqeverisjes lokale

Gabriella Zbiljiq - Këshilltare e Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive

Simona Sardeliq - Këshilltare e Komisionit për Mundësi të Barabarta të Grave dhe Burrave

Marija Zlatanova-Koceva – Bashkëpunëtore e re për çështje analitike të trupave punues amë nga sfera e sistemit politik dhe marrëdhënieve ndërmjet bashkësive,  rregullores, imunitetit dhe mandatit, zgjedhjeve dhe emërimeve, mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarit, mundësive të barabarta të burrave dhe grave dhe vetadministratës lokale


SEKSIONI PËR MBLEDHJET E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE DHE KOMISIONIT PËR POLITIKË TË JASHTME

Lijana Petreska  –  Udhëheqëse e Seksionit për mbledhjet e Komisionit për Çështje Evropiane dhe Komisionit për Politikë të Jashtme

Marija Velovska-Kondovska - Këshilltare e Komisionit për Politikë të Jashtme

Risto Ilievski – Bashkëpunëtor për përgatitje të mbledhjeve të Komisionit për Politikë të Jashtme

Emanuela Stojkoska - Bashkëpunëtore për përgatitje të mbledhjeve të Komisionit për Politikë të Jashtme

Sonja Avramoska – Bashkëpunëtore e re për përgatitje, planifikim, konvokim dhe realizim të mbledhjeve të Komisionit për Çështje Evropiane dhe Komisionit për Punë të Jashtme


SEKSIONI PËR TRUPAT PUNUES AMË NGA SFERA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE EKONOMISË SË UJËRAVE DHE TRANSPORTIT, LIDHJEVE DHE EKOLOGJISË

Danço Janevski  – Udhëheqës i Seksionit për trupat punues amë nga sfera e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave dhe transportit, lidhjeve dhe ekologjisë

Marija Cvetanovska - Këshilltare e Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave

Kiril Simev – Bashkëpunëtor i ri për trupat punues amë nga sfera e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave dhe transportit, lidhjeve dhe ekologjisë


SEKSIONI PËR TRUPAT PUNUES AMË NGA SFERA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE SPORTIT, SHËNDETËSISË, KULTURËS DHE PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE

Vasilka Ilievska  – Udhëheqëse e Seksionit për trupat punues amë nga sfera e arsimit, shkencës dhe sportit, shëndetësisë, kulturës dhe punës dhe politikës sociale

Lençe Gligorovska  – Këshilltare e Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Sport

Elena Davçeva – Këshilltare e Komisionit për kulturës

Ana Klimovska – Bashkëpunëtore e Komisionit për shëndetësi 

Monika Filipovska  – Bashkëpunëtore e re për trupat punues amë nga sfera e arsimit, shkencës dhe sportit, shëndetësisë, kulturës dhe punës dhe politikës sociale

Tatjana Aleksovska - Bashkëpunëtore e re për trupat punues amë nga sfera e arsimit, shkencës dhe sportit, shëndetësisë, kulturës dhe punës dhe politikës sociale


SEKSIONI PËR PËRCJELLJEN E PUNËS SË KOMITETIT PËR MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Jasminka Perçinkova - Udhëheqëse e Seksionit për përcjellje të punës së Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive 

Mervan Jakupi  – Bashkëpunëtor për përcjellje dhe realizim të mbledhjeve të Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive

Jasmina Velliçkovska - Bashkëpunëtore e re për përcjellje dhe realizim të mbledhjeve të Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.