Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА

 

Е-пошта: zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка; 
  • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
  • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
  • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на други акти, 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на законодавната дејност и правните системи и
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

 

Претседател: Снежана Калеска-Ванчева
Заменик на претседателот: Мирослав Јовановиќ
Членови: 1. Мухамет Кадриов
2. Фаница Николоска    
3. Мартин Костовски
4. Славјанка Петровска
5. Даниела Колева
6. Јован Јаулески
7. Ели Панова
8. Мирче Аџиоски
9. Александар Велјановски
10. Миле Лефков
11. Арта Билали-Зендели
12. Бедри Фазли
13. Скендер Реџепи
14. Сафије Садики-Шаини
Заменици на членовите: 1. Илија Николовски
2. Љупчо Балкоски
3. Марија Костадинова
4. Дарко Каевски
5. Коле Чаракчиев
6. Иван Стоилковиќ
7. Игор Јанушев
8. Стојан Миланов
9. Бети Стаменкоска-Трајкоска
10. Дајанчо Ефтимов
11. Фиснике Бектеши-Шаќири
12. Рина Ајдари
13. Сурија Рашиди
14. Абдула Салиу
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.