Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

 

Е-пошта:kzemjod@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;           
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
 • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството;
 • ловот и риболовот;
 • животинскиот и растителниот свет;
 • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
 • премерот и катастарот на земјиштето;
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите;  
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи;  
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството и 
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.
претседател:  Љупчо Димовски
заменик на претседателот:  Дајанчо Ефтимов
членови: 1) Панчо Минов
2) Марија Костадинова
3) Боби Мојсоски
4) Бастри Бајрами
5) Зоранчо Јованчев
6) Здравко Трајанов
7) Златко Пенков
8) Берат Ајдари
9) Бајрам Кадрија
10) Атнан Незири
заменици на членовите: 1) Даниела Колева
2) Драгица Ѓавочанова
3) Лолита Ристова
4) Диме Велковски
5) Петар Ристески
6) Јадранка Поцкова
7) Миле Лефков
8) Исмаил Јахоски
9) Бедри Фазли 
10) Халил Снопче
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.