Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог  да поднесува Комисијата;
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието;
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти;
 • предлагање  членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган; 
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди;
 • разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието;
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието;
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело;
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации;
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува Комисијата во „Службен весник на Република Северна Македонија",
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на изборите и именувањата и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

 

Претседател:
Заменик на претседателот: Јован Митрески
Членови: 1. Горан Мисовски
2. Диме Велковски
3. Фаница Николоска
4. Фадил Зендели
5. Мерита Колчи-Коџаџику
6. Арбен Зибери
7. Антонијо Милошоски
8. Александар Николоски
9. Дафина Стојаноска
10. Игор Јанушев
11. Никола Мицевски
12. Сурија Рашиди
Заменици-членови: 1. Моника Зајкова
2. Павле Трајанов
3. Дарко Каевски
4. Мартин Костовски
5. Берат Ајдари
6. Арта Билали-Зендели
7. Владо Мисајловски
8. Благица Ласовска
9. Ане Лашкоска
10. Марија Петрушевска
11. 
12. Хусни Исмаили
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.