Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА

 

Е-пошта:k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Северна Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности; 
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право; 
 • донации и спонзорства;  
 • дејности за  заштита и користење на движно и недвижно културно богатство; 
 • издавачка дејност и библиотекарство; 
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;                    
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на културата  и         
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности. 
претседател:  Кастриот Реџепи
заменик на претседателот:  Зеќир Рамчиловиќ
членови: 1) Жаклина Лазаревска
2) Љупчо Балкоски
3) Енес Ибрахим
4) Бети Стаменкоска-Трајкоска
5) Ане Лашкоска
6) Даниела Христова
7) Велика Стојкова-Серафимовска
8) Бајрам Кадрија
9) Арбана Пашоли
10) Сурија Рашиди
заменици на членовите: 1) Снежана Калеска-Ванчева
2) Љатифе Шиковска
3) Соња Мираковска  
4) Иванка Василевска
5) Ѓорѓија Сајкоски
6) Игор Здравковски
7) Стојан Миланов
8) Арбен Зибери
9) Мерита Колчи-Коџаџику
10) Артина Ќазими
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.