Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

 

Е-пошта:k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија; 
 • минерални суровини и енергетика; 
 • туризам, угостителство и занаетчиство; 
 • надворешно-трговско работење; 
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација; 
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; 
 • заштита на потрошувачите; 
 • јавни претпријатија; 
 • концесии; 
 • статистика, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на  економскиот систем и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.                
претседател:   Диме Велковски
заменик на претседателот:  Даниела Николова
членови: 1) Лазе Таневски
2) Коле Чаракчиев
3) Панчо Минов
4) Љупчо Димовски
5) Здравко Трајанов
6) 
7) Зоранчо Јованчев
8) Рина Ајдари
9) Бедри Фазли
10) Илире Даути
заменици на членовите: 1) Боби Мојсоски
2) Марија Георгиевска  
3) Јован Митрески
4) Ели Панова

5) Стојан Миланов
6) Петар Ристески
7) Лидија Петкоска
8) Мерита Колчи-Коџаџику
9) Вјолца Адеми
10) Атнан Незири
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.