Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

 

Е-пошта:kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

 Комисијата разгледува прашања што се однесуваат за:        

  • разгледување на предлозите на закони и другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив;         
  • разгледување на предлог Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;         
  • следење  на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;         
  • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;         
  • иницира донесување и изменување  на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;         
  • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите;         
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите;         
  • соработката со соодветните комисии на другите земји  и         
  • разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.
претседател:  Гордана Сиљановска-Давкова
заменик на претседателот:  Бети Стаменкоска-Трајкоска
членови: 1) Моника Зајкова
2) Маја Морачанин
3) Даниела Колева
4) Марија Ангелова

5) Силвана Ангелевска

6) Рашела Мизрахи

7) Марија Петрушевска
8) Арта Билали-Зендели
9)  Фиснике Бектеши-Шаќири
10) Илире Даути
заменици на членовите: 1) Лидија Тасевска
2) Соња Михаиловска
3) Зеќир Рамчиловиќ
4) Панчо Минов
5) Лидија Петкоска
6) Ели Панова
7) Синиша Стојаноски
8) Мерита Колчи-Коџаџику
9) Арбана Пашоли
10)Сафије Садики-Шаини
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.