Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ ПРАШАЊА

 

Е-пошта:k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:          

  • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;           
  • иницијативи за  изменување  на  Деловникот  на  Собранието и деловниците на работните тела;        
  • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;           
  • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;          
  • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;           
  • имунитетот на пратениците,           
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од деловнички карактер и кои се однесуваат на мандатно-имунитетните права и           
  • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.
претседател:  Панчо Минов
заменик на претседателот:  Дарко Каевски
членови: 1) Белкиса Зеќири
2) Марија Костадинова
3) Мухамет Кадриов
4) Игор Јанушев
5) Дајанчо Ефтимов
6) Јован Јаулески
7) Арбана Пашоли
8) Скендер Реџепи
заменици на членовите: 1) Горан Мисовски
2) Соња Мираковска
3) Даниела Маркоска
4) Никола Мицевски
5) Благица Ласовска
6) Дафина Стојаноска
7) Рина Ајдари
8) Хусни Исмаили
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.