Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство


Е-пошта:kzemjod@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
 • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството;
 • ловот и риболовот;
 • животинскиот и растителниот свет;
 • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
 • премерот и катастарот на земјиштето;
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите;
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството и 
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

 

Претседател: Панче Орцев
Заменик на претседателот: Сашо Поцков
Членови: 1. Дајанчо Ефтимов
2. Љупчо Димовски
3. Олга Најденовска
4. Никола Мицевски
5. Ристо Манчев
6. Реџаиљ Исмаили
7. Мирван Џемаиљи
8. Орхан Ибраими
9. Милева Горгиева
10. Мира Стојчевска
Заменици на членовите: 1. Зоран Ѓорѓиевски
2. Марјанчо Колевски
3. Соња Талевска
4. Ѓоко Камчев
5. Ѓорѓи Коџабашиев
6. Зулфи Адили
7. Нора Алити
8. Газменд Алији
9. Горан Сугарески
10. Миле Андонов
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.