Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за труд и социјална политика


Е-пошта:k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;
 • правото на штрајк;
 • вработување и права во случај на невработеност;
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;
 • платите и животниот стандард;
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;
 • популационата политика, бракот и семејството;
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;
 • боречко-инвалидската  заштита  и  заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност,
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на трудот и социјалната политика и    
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

 

Претседател: Јован Митрески
Заменик на претседателот:  Соња Мираковска
Членови: 1. Благоја Деспотоски
2. Слаѓана Митовска
3. Соња Талевска
4. Александар Стојкоски
5. Благородна Бојаџиева
6. Марија Ангелова
7. Селвије Салију
8. Мирсада Емини-Асани
9. Газменд Алији
10. Марјанчо Николов
11. Јулијана Силјановска
12. Јагода Шахпаска
Заменици на членовите: 1. Драган Цуклев
2. Весна Пемова
3. Сузана Секуловска
4. Весна Дамчевска-Илиевска
5. Благица Ласовска
6. Алим Билали
7. Ејуп Рустеми
8. Зулфи Адили
9. Орхан Ибраими
10. Солза Грчева
11. Марјан Даскаловски
12. Ален Горгијев
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.