Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за транспорт, врски и екологија


Е-пошта:k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и  нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;
 • изградбата на инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;
 • заштитата и унапредувањето  на  животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија,
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.

 

Претседател: Реџаиљ Исмаили
Заменик на претседателот:  Рамис Мерко
Членови: 1. Лилјана Затуроска
2. Славе Гошев
3. Амди Бајрам
4. Стојан Миланов
5. Фатмир Имероски
6. Ејуп Рустеми
7. Газменд Алији
8. Дуфе Кукоски
9. Томислав Тунтев
10. Љубиша Николиќ
Заменици на членовите: 1. Благоја Деспотоски
2. Лилјана Поповска
3. Слаѓана Митовска
4. Драган Данев
5. Ристо Манчев
6. Муса Ибраими
7. Мерал Узеири-Ферати
8. Љубица Буралиева
9. Благоја Стојановски
10. Хари Локвенец 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.