Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за култура


Е-пошта:k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности;
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право;
 • донации и спонзорства;
 • дејности за заштита  и користење на движно и недвижно културно богатство;
 • издавачка дејност и библиотекарство;
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања,
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на културата и   
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

 

Претседател: Магдалена Манаскова
Заменик на претседателот:  Ане Лашковска
Членови: 1. Момчило Аврамоски
2. Мирјана Хаџиевска
3. Сузана Секуловска
4. Весна Дамчевска-Илиевска
5. Хазби Љика
6. Зулфи Адили
7. Орхан Ибраими
8. Роза Топузова-Каревска
9. Љубица Буралиева
10. Софија Куновска 
Заменици на членовите: 1. Лилјана Затуроска
2. Славе Гошев
3. Ристо Манчев
4. Нола Исмајлоска Старова
5. Рафис Аљити
6. Мирван Џемаиљи
7. Мерал Узеири-Ферати
8. Стефан Богоев
9. Соња Мираковска
10. Лидија Димова
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.