Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за европски прашања


Е-пошта: kep@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

  • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување;
  • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош;
  • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на  Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува  нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија;
  • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки;
  • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите;
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија;
  • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција;
  • соработката со соодветните комисии на другите земји и
  • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.

 

Претседател: Ермира Мехмети
Заменик на претседателот: Нора Алити
Членови: 1. Даниела Рангелова
2. Антонијо Милошоски
3. Сашо Василевски
4. Ќенан Хасипи
5. Трајчо Димков
6. Нола Исмајлоска Старова
7. Шпреса Хадри
8. Мерал Узеири-Ферати
9. Солза Грчева
10. Лидија Димова
11. Стефан Богоев
12. Бетиан Китев
Заменици на членовите: 1. Славе Гошев
2. Лилјана Поповска
3. Александар Стојкоски
4. Ристо Манчев
5. Марија Ангелова
6. Никола Мицевски
7. Селвије Салију
8. Орхан Ибраими
9. Софија Куновска
10. Јагода Шахпаска
11. Соња Мираковска

 

                                               12. Љубомир Јосифовски                                  
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.