СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за европски прашања


Е-пошта: kep@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

  • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на  Република Македонија во  Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување;
  • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу  Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош;
  • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на  Република Македонија со законодавството на Европската унија,  како и предлага  мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува  нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство  во Европската унија;
  • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на  Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки;
  • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите;
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија;
  • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за  процесите на европската интеграција;
  • соработката со соодветните комисии на другите земји и 
  • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија  во членство во Европската унија.

                           Претседател: ХАЈРУЛА МИСИНИ

Заменик на претседателот: НЕЏАТИ ЈАКУПИ

                                      Членови: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                        АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
                                                        ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                        ГОРДАН ГЕОРГИЕВ
                                                        МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                        ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                                                        ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                        ДЕШИРА ИМЕРИ
                                                        БЕКИМ ЌОКУ

       Заменици на членовите: МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                        ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                                                        РИСТО МАНЧЕВ
                                                        МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                        САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                        ГОРАН МИНЧЕВ
                                                        СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                        НЕДИМ РАМИЗИ
                                                        МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
                                                       

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.