Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Законодавно-правна комисија

Е-пошта: k-zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка;
  • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите; 
  • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена; 
  • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието и исправки на грешки на пречистен текст на законите и 
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

                           Претседател: БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 

Заменик на претседателот: ИВАН СТОИЛКОВИЌ
  
                                     Членови: НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                       АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
                                                       АНЕТА СТЕФАНОВСКА  
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                       КАТЕРИНА ДИМЕСКА
                                                       ЈАГОТКА ИВАНОВСКА  
                                                       АДНАН ЈАШАРИ  
                                                       НАЗИФ БУШИ
                                                       ЦВЕТАНКА ИВАНОВА  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА  
                                                       ИМЕР АЛИУ
  
       Заменици на членовите: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                       СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА  
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ  
                                                       ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРЕВА
                                                       КЕНАН ХАСИПИ  
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ  
                                                       ТАХИР ХАНИ  
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА  
                                                       НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                       ФЛОРА КАДИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.