Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

  • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 
  • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот; 
  • следење, разгледување и анализирање на остварувањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 
  • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите; 
  • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот и
  • други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции. 

                           Претседател: ВЕСНА БЕНДЕВСКА 

Заменик на претседателот: СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
  
                                     Членови: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА  
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                       ЛИДИЈА МИТЕВА  
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ  
                                                       ЈОВАН ГИНЕВ  
                                                       ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                                                       СТОЈАН АНДОВ  
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  
 
       Заменици на членовите: МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                       НАТАША ЈАНЕВСКА  
                                                       САВЕ САВЕВСКИ  
                                                       ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА  
                                                       АМДИ БАЈРАМ  
                                                       САФЕТ НЕЗИРИ  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.