Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

Е-пошта: kzemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

  • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили; 
  • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; 
  • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството; 
  • ловот и риболовот; 
  • животинскиот и растителниот свет; 
  • ветеринарно здравство и заштита на растенијата; 
  • премерот и катастарот на земјиштето; 
  • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите; 
  • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи и 
  • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

                           Претседател: НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
  
Заменик на претседателот: ГОРАН СУГАРЕСКИ
  
                                     Членови: ВАНЧО КОЦЕВ 
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
                                                       ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ 
                                                       МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ 
                                                       ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ 
                                                       РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       САФЕТ НЕЗИРИ 
                                                       ФЕМИ ЈОНУЗИ 
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                       ДАУТ РЕЏЕПИ
  
       Заменици на членовите: БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ 
                                                       ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРЕВА
                                                       ЈОВАН ГИНЕВ  
                                                       КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                       ТОМЕ ДАНЕВСКИ 
                                                       ВАСКО ШУТАРОВ 
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
                                                       АДНАН ЈАШАРИ  
                                                       МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.