Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за труд и социјална политика

Е-пошта: k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;
 • правото на штрајк;
 • вработување и права во случај на невработеност;
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;
 • платите и животниот стандард;
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;
 • популационата политика, бракот и семејството;
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;
 • боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

                           ПретседателИЛИЈА КИТАНОСКИ 
 
Заменик на претседателот: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ 

                                    ЧленовиСВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ  
                                                       НАДА СТАНЧЕВСКА  
                                                       ВИОЛЕТА ТАШЕВА  
                                                       ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА  
                                                       МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                       ВУЛНЕТ АМЕТИ 
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА  
                                                       РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА 
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА 
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  
 
      Заменици на членовитеОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА  
                                                       РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА  
                                                       АМДИ БАЈРАМ  
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ  
                                                       РАФИС АЉИТИ 
                                                       ТАХИР ХАНИ 
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                       ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ 
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
                                                       ИМЕР АЛИУ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.