Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за транспорт, врски и екологија

Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;
 • изградбата на инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.


                        Претседател: ТИТО ПЕТКОВСКИ 
 
Заменик на претседателот: АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
 
                               Членови: ТОМЕ ДАНЕВСКИ  
                                                ИЛИЈА КИТАНОСКИ  
                                                БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ  
                                                ЈОВАН ЛАЗАРЕВ  
                                                КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
                                                КАТЕРИНА ДИМЕСКА 
                                                ТАХИР ХАНИ 
                                                ХИСЕН ЏЕМАИЛИ 
                                                ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                СУЛЕЈМАН РУШИТИ  
 
      Заменици на членовите: ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ  
                                                АМДИ БАЈРАМ 
                                                ГОРАН ЃУРОВСКИ 
                                                СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                НИКОЛА КОТЕВСКИ 
                                                ЦЕНА МАТЕВСКА 
                                                ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                                МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.