Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за прашања на изборите и именувањата

Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог да поднесува комисијата;
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието;
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти;
 • предлагање членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање членови на редакцискиот одбор на гласилото на Собранието;
 • предлагање именување и разрешување претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работоводни органи кои се во надлежност на Собранието;
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди;
 • давање мислење по предлозите за избор, односно именување носители на јавни функции кои ги избира, односно ги именува Собранието, а кои се предложени од други органи; 

  разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието;
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието;
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело;
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации;
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;
 • одлучување по жалби против решенија на генералниот секретар на Собранието, доколку со закон или друг акт поинаку не е определено;
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува комисијата во “Службен весник на Република Македонија” и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

                    Претседател:     ИЛИЈА ДИМОВСКИ 
 
Заменик на претседателот:     БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 

                          Членови:      ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
                                                       СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                       КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
                                                       АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
                                                       ЗОРАН ПЕТРЕСКИ
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ  
                                                       НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                       РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                       РАФИС АЉИТИ 
                                                       ЏЕВАТ АДЕМИ 
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  
 
 Заменици на членовите:        ПЕТАР ПОП АРСОВ  
                                                      АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ  
                                                      НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                      ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ 
                                                      НАДА СТАНЧЕВСКА 
                                                      СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
                                                      ГОРАН МИСОВСКИ 
                                                      МАРЈАНЧО НИКОЛОВ  
                                                      МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                      ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                      САФЕТ НЕЗИРИ 
                                                      ФЛОРА КАДРИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.