Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за образование, наука и спорт

Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование; 
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието; 
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност; 
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво; 
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура; 
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката; 
 • образованието на младите, ученичкиот и студентскиот стандард; 
 • поттикнување на интелектуалното, културното и научното творештво на младите; 
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА; 
 • развој и унапредување на физичката култура; 
 • развојот на врвниот спорт и 
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател:  САФЕТ НЕЗИРИ 
 
Заменик на претседателот:  ВУЛНЕТ АМЕТИ 
  
                                      Членови: ФИЈАТ ЦАНОСКИ 
                                                         АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 
                                                         ЈОВАН ЛАЗАРЕВ 
                                                         ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ  
                                                         ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                         ВИОЛЕТА ТАШЕВА  
                                                         НАТАША ЈАНЕВСКА 
                                                         АДНАН ЈАШАРИ 
                                                         СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                         АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                         МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                         САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  
 
 
        Заменици на членовите: ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА  
                                                        ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                        ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА 
                                                        ТОМЕ ДАНЕВСКИ  
                                                        СОЊА ЦВЕТКОВСКА
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ  
                                                        ЛИДИЈА МИТЕВА  
                                                        ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
                                                        ИГОР ИВАНОВСКИ 
                                                        СТАНКА АНАСТАСОВА 
                                                        ФЛОРА КАДРИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.