Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

  • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица; 
  • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон; 
  • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти; 
  • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и 
  • други прашања што се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                           Претседател: БЕСИМ ДОГАНИ 
  
Заменик на претседателот: ДАУТ РЕЏЕПИ
  
                                     Членови: ГОРАН ЃУРОВСКИ  
                                                       ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ  
                                                       КРСТО МУКОСКИ  
                                                       МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                       МАРИЈА АНДОНОВСКА  
                                                       НАЗИФ БУШИ
                                                       ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  

       Заменици на членовите: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ  
                                                       ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ  
                                                       ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ  
                                                       КЕНАН ХАСИПИ  
                                                       ХИСЕН ЏЕМАИЛИ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.