Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за култура

Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности;
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право;
 • дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство;
 • издавачка дејност и библиотекарство;
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања и
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

                          Претседател:  ВАСКО ШУТАРОВ
 
Заменик на претседателотЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА  
  
                                    ЧленовиПЕТАР ПОП АРСОВ 
                                                        ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ  
                                                        ЦЕНА МАТЕВСКА 
                                                        НАТАША ЈАНЕВСКА 
                                                        ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА 
                                                        ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
                                                        ФЕМИ ЈОНУЗИ  
                                                        МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                        РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                        ФЛОРА КАДРИУ   

      Заменици на членовите:   КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
                                                        АВДИЈА ПЕПИЌ  
                                                        СОЊА ЦВЕТКОВСКА
                                                        АНЕТА СТЕФАНОВСКА 
                                                        ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                        ТЕУТА АРИФИ 
                                                        ВЕСНА БЕНДЕВСКА  
                                                        СЛАВИЦА ГРКОВСКА  
                                                        МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.