Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за финансирање и буџет

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем; 
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем; 
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите; 
 • јавните набавки; 
 • системот на осигурување; 
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа и 
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                           Претседател: ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ 
 
Заменик на претседателот: ТОМЕ ЧИНГОСКИ 
 
                                     Членови: КРСТО МУКОСКИ  
                                                       СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                       БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ    
                                                       ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ 
                                                       ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ  
                                                       ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
                                                       ЈУЛИJЕТА МАРКУ 
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                       МАРЈАНЧО НИКОЛОВ  
                                                       ИМЕР АЛИУ  
  
       Заменици на членовите: НАДА СТАНЧЕВСКА  
                                                       САВЕ САВЕВСКИ  
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО 
                                                       ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА      
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ  
                                                       ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
                                                       ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                                       ИГОР ИВАНОВСКИ  
                                                       ГОРАН МИСОВСКИ 
                                                       ДАУТ РЕЏЕПИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.