Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за европски прашања

Е-пошта: kep@sobranie.mk 


Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на: 

  • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување; 
  • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош; 
  • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија; 
  • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки; 
  • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите; 
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија; 
  • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција;
  • соработката со соодветните комисии на другите земји и
  • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.

                            Претседател: ПЕТАР ПОП АРСОВ

 Заменик на претседателот: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

                                      Членови: СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                        АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ  
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ  
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ  
                                                        ПАНЧЕ ДАМЕСКИ  
                                                        ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ  
                                                        ИГОР ИВАНОВСКИ  
                                                        СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                        АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ  
                                                        ФЛОРА КАДРИУ
   
        Заменици на членовите: ВАНЧО КОЦЕВ  
                                                        ВАСКО ШУТАРОВ
                                                        АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ  
                                                        МАРИЈА АНДОНОВСКА  
                                                        КЕНАН ХАСИПИ
                                                        ВИОЛЕТА ТАШЕВА 
                                                        НАЗИФ БУШИ
                                                        РАФИС АЉИТИ  
                                                        АНДРЕЈ ПЕТРОВ  
                                                        СТАНКА АНАСТАСОВА  
                                                        СОЊА МИРАКОВСКА  
                                                        МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ
                                                   
                                                        

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.