Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Е-пошта: kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

  • разгледување на предлозите на закони и другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив;
  • разгледување на предлогот на Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;
  • следење на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;
  • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика ;
  • иницира донесување и изменување на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;
  • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите;
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите;
  • соработката со соодветните комисии на другите земји и
  • разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.

                          ПретседателЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
 
Заменик на претседателот:КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
 
                                   ЧленовиСОЊА ЦВЕТКОВСКА
                                                      СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                      ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА  
                                                      ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРЕВА 
                                                      ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА  
                                                      ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                                                      ЈУЛИЕТА МАРКУ 
                                                      СТАНКА АНАСТАСОВА 
                                                      СОЊА МИРАКОВСКА 
                                                      МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ   

     Заменици на членовите: АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
                                                      НАТАША ЈАНЕВСКА 
                                                      ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ 
                                                      КАТЕРИНА ДИМЕСКА 
                                                     ЈАГОТКА ИВАНОВСКА  
                                                      ВУЛНЕТ АМЕТИ 
                                                      ФЕМИ ЈОНУЗИ 
                                                      МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                      РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                      САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.