Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

документи

Е-пошта: kzemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили; 
  • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; 
  • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството; 
  • ловот и риболовот; 
  • животинскиот и растителниот свет; 
  • ветеринарното здравство и заштита на растенијата; 
  • премерот и катастарот на земјиштето; 
  • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите; 
  • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи и 
  • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

                           Претседател: ДОДОВСКИ МАРЈАН 

Заменик на претседателот: ДОНЧЕВ ДАНАИЛ 
 
                                     Членови: ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                       ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
                                                       СТОЈАНОВ РИСТО 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                       КИРОВ АЦО 
                                                       СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ДУРАКУ САДУЛА 
                                                       НЕЗИРИ САФЕТ  

       Заменици на членовите: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
                                                       ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                       ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                       ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ  
                                                       АЛИТИ РАФИЗ  
                                                       ЈАШАРИ АДНАН

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.