Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за здравство

Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk  

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • здравствената заштита на населението;
  • здравственото осигурување;
  • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
  • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
  • хигиенско-епидемиолошката состојба;
  • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
  • санитарниот и здравствениот надзор и
  • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           ПретседателПОЛОЖАНИ АЗИЗ 
 
Заменик на претседателот: СЕЛМАНИ АЈШЕ 
 
                                     Членови: ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ  
                                                       АНДОНОВСКА МАРИЈА 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       ХАСИПИ КЕНАН 
                                                       БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                       ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ  
                                                       ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ   

      Заменици на членовите:  КОЦЕВ ВАНЧО 
                                                       ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                       ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
                                                       ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
                                                       ЃОРЃЕСКА РУЖА  
                                                       ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА  
                                                       ПОПОВСКИ НИКОЛА  
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА  
                                                       СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                       АДЕМИ ЏЕВАТ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.