Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за труд и социјална политика

Е-пошта: k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа; 
 • правото на штрајк; 
 • вработување и права во случај на невработеност; 
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството; 
 • платите и животниот стандард; 
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните; 
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата; 
 • популационата политика, бракот и семејството; 
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување; 
 • боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и 
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

                           Претседател: МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 

Заменик на претседателот: КИРОВ АЦО 

                                     Членови: ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
                                                       СТАНЧЕВСКА НАДА  
                                                       ТАШЕВА ВИОЛЕТА 
                                                       ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                                                       ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО  
                                                       РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                       ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ 
                                                       МУСТАФА НЕЖДЕТ 
                                                       САЛИУ СЕЛВИЈЕ  
                                                       СЕЛМАНИ АЈШЕ   
 
       Заменици на членовите: ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА 
                                                       СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                       КАБА ГАРИП  
                                                       КИРОВ АЦО 
                                                       ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
                                                       ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                       ДУРАКУ САДУЛА 
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.