Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за транспорт, врски и екологија

документи

Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот; 
 • жичарите и ски-лифтовите; 
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем; 
 • изградбата на инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите; 
 • просторното и урбанистичкото планирање; 
 • уредувањето на градежното земјиште; 
 • станбеното и комуналното стопанисување; 
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување; 
 • обезбедување услови за здрава животна средина; 
 • спречување на штетната бучава; 
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија и 
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските урбанизмот и екологијата.

                           Претседател: ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 

Заменик на претседателот: НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
  
                                     Членови:
 ВИТАНОВ ЗОРАН 
                                                       ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                       ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ  
                                                       СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
                                                       ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                       ХАНИ ТАХИР 
                                                       БУЏАКУ АГРОН  
  
       Заменици на членовите: ПОП-АРСОВ ПЕТАР 
                                                       ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                       ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН 
                                                       НЕЗИРИ ХАДИ 
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ЈАШАРИ АДНАН  
                                                       СЕЛМАНИ АЈШЕ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.