Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за прашања на изборите и именувањата

документи

Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог да поднесува Комисијата; 
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган; 
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието; 
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти; 
 • предлагање членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган; 
 • предлагање членови на редакцискиот одбор на гласилото на Собранието; 
 • предлагање именување и разрешување претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работоводни органи кои се во надлежност на Собранието; 
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди; 
 • давање мислење по предлозите за избор, односно именување носители на јавни функции кои ги избира, односно ги именува Собранието, а кои се предложени од други органи; 
 • разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поб 
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието; 
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието; 
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело; 
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации; 
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци; 
 • одлучување по жалби против решенија на генералниот секретар на Собранието, доколку со закон или друг акт поинаку не е определено; 
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува Комисијата во "Службен весник на Република Македонија" и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

                            Претседател: ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 

Заменик на претседателот: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 

                                     Членови: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
                                                       ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА  
                                                       КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
                                                       БОНЕВА СИЛВАНА 
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН 
                                                       ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА  
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       АЛИТИ РАФИЗ 
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ 
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН  
 
      Заменици на членовите: ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА  
                                                      ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                                                      ТАШЕВА ВИОЛЕТА 
                                                      СТАНЧЕВСКА НАДА  
                                                      КАДРИУ ФЛОРА 
                                                      АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                                                      ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                      СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
                                                      БЕЏЕТИ БЛЕРИМ  
                                                      СЕЛМАНИ АЈШЕ 
                                                      МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                      БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.