Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за образование, наука и спорт

документи

Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование; 
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието; 
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност; 
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво; 
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура; 
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката; 
 • образованието на младите, ученичкиот и студентскиот стандард; 
 • поттикнување на интелектуалното, културното и научното творештво на младите; 
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА; 
 • развој и унапредување на физичката култура; 
 • развојот на врвниот спорт и 
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател: ГРКОВСКА СЛАВИЦА 

Заменик на претседателот: МУСТАФА НЕЖДЕТ 
 
                                     Членови: ТАШЕВА ВИОЛЕТА 
                                                        ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                        ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО  
                                                        ЃОРЃЕСКА РУЖА 
                                                        АНДОНОВСКА МАРИЈА 
                                                        СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА  
                                                        АЈДИНИ НАСЕР 
                                                        ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
                                                        ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
                                                        СЕЛМАНИ АЈШЕ 
                                                        СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ 
                                                        НЕЗИРИ САФЕТ  
 
        Заменици на членовите: ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                        ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
                                                        ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                        КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ 
                                                        МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
                                                        РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                        СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                        ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА 
                                                        БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                        АРИФИ ТЕУТА 
                                                        ПОЛОЖАНИ АЗИЗ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.