Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за култура

Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата; 
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија; 
 • збогатување на историското и уметничкото творештво; 
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности; 
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право; 
 • дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство; 
 • издавачка дејност и библиотекарство; 
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата; 
 • употреба и заштита на македонскиот јазик; 
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците; 
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности; 
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности; 
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања и 
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

                           Претседател: АРИФИ ТЕУТА 

Заменик на претседателот: БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 

                                     Членови: ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ПОП-АРСОВ ПЕТАР 
                                                       ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                       СТЕФАНОВСКА АНЕТА  
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ  
                                                       КАДРИУ ФЛОРА 
                                                       ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
                                                       МУСТАФА НЕЖДЕТ 
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       АЛИТИ РАФИЗ  
  
       Заменици на членовите: ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                       ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА  
                                                       ПАЧЕМСКИ МИЛЕ  
                                                       ЃОРЃЕСКА РУЖА  
                                                       СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                       НЕЗИРИ ХАДИ 
                                                       СЕРАФИМОВ ВЛАТКО  
                                                       МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                                                       ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                                                       НЕЗИРИ САФЕТ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.