Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за европски прашања

Е-пошта: kep@sobranie.mk

Документи

КОСАК (COSAC)

КОСАП (COSAP)

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

  • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување; 
  • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош; 
  • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија; 
  • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки; 
  • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите; 
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија;
  • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција; 
  • соработката со соодветните комисии на другите земји и 
  • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.

                          ПретседателПЕТКОВСКИ ТИТО 

Заменик на претседателот:ЗАШОВ БЛАГОЈ 

                                     Членови: СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
                                                       ПОП-АРСОВ ПЕТАР 
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА  
                                                       ДАМЕСКИ ПАНЧЕ  
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
                                                       ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА 
                                                       МИТРЕВА ИЛИНКА  
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ  
                                                       АРИФИ ТЕУТА 
                                                       БУЏАКУ АГРОН  
  
       Заменици на членовитеВИТАНОВ ЗОРАН  
                                                       ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 
                                                       ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                       НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР  
                                                       ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР  
                                                       КАБА ГАРИП  
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       ГРКОВСКА СЛАВИЦА 
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР  
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ  
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.