Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за еднакви можности на жените и мажите

документи

Е-пошта: kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на: 

  • разгледување на предлози на закони и други прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив; 
  • разгледување на предлог на Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите; 
  • следење на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика; 
  • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика ; 
  • иницирање на донесување и изменување на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;
  • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите; 
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите; 
  • соработката со соодветните комисии на другите земји и 
  • други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.

                           Претседател: ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 

Заменик на претседателот: БОНЕВА СИЛВАНА 
 
                                     Членови: ДИМЕСКА КАТЕРИНА 
                                                        ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                                                        НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР  
                                                        КУНОВСКА ЈАГНУЛА 
                                                        СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                        ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
                                                        НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
                                                        БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                                                        САЛИУ СЕЛВИЈЕ  
                                                        СЕЛМАНИ АЈШЕ   

        Заменици на членовите: ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ 
                                                        ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
                                                        ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
                                                        СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                        ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                                                        ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                        РАХИЌ ЕСАД 
                                                        СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                                                        БУЏАКУ АГРОН 
                                                        ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.